Omgevingsmanager Natura 2000-projecten – Zwolle

Introductie

Voor de opdracht van Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Omgevingsmanager Natura 2000-projecten.

Organisatie

De omgevingsmanager gaat formeel deel uitmaken van het team ‘Project en Uitvoering’ van de eenheid Natuur en Milieu van de Provincie Overijssel voor de N2000 projecten. In de dagelijkse praktijk is de omgevingsmanager werkzaam bij de bestuurlijk trekker, gemeente Dinkelland.

In de projectorganisatie maakt de omgevingsmanager deel uit van het IPM team voor de drie Natura 2000-projecten van de gemeente Dinkelland. Dit team heeft de maandag als vaste gezamenlijke werkdag. Dit team bestaat voornamelijk uit mannen bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Functie

Voor de Natura 2000-gebieden Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, Bergvennen & Brecklenkampseveld en Lemselermaten wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Vanaf 2015 is in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in het gebied gewerkt aan inrichtingsplannen voor de 3 gebieden (fase 2). Deze inrichtingsplannen worden vertaald in een Provinciaal InpassingsPlannen (PIP’s) (al dan niet voorzien van een MER) en vergunningaanvragen. Naar verwachting worden de inrichtingsplannen in de komende maanden afgerond. In de volgende fase (fase3) worden het PIP en de vergunningen formeel in procedure gebracht en parallel daaraan vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens moeten op het grondspoor nog een aantal slagen worden gemaakt om de benodigde gronden beschikbaar gesteld te krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.

Bij de afronding van de planuitwerkingsfase (fase 2) gaat het om voldoende draagvlak voor de inrichtingsplannen, het goed vastleggen van afspraken met partners over scope en medefinanciering en goede afspraken met de bevoegde gezagen over de benodigde hoofdvergunningen.

In de PIP-procesfase (fase 3a) staat het schakelen centraal tussen provinciaal PIP-team, planologisch adviesbureau, technisch management en omgeving rond het tijdig aanleveren van stukken en adequaat inspelen op zienswijzen en mogelijke beroepen.

Voor de uitvoeringsfase (fase 3b) is de beschikbaarheid van de benodigde gronden cruciaal. Daartoe is vanaf fase 2 goede regie op de grondverwerving en het sluiten van overeenkomsten nodig. Het gaat hierbij om de afstemming tussen de provinciale procesregisseurs grond en hun rentmeesters, het technische management en de omgeving. Ook dienen tijdig voor uitvoeringsfase alle uitvoeringsvergunningen beschikbaar te zijn. In alle fases moet het overleg met de directe omgeving gericht op het behoud en ontwikkelen van draagvlak en begrip voor de maatregelen te worden georganiseerd. Daarbij dient een heldere communicatiestrategie te worden gevoerd gebaseerd op actueel inzicht in het krachtenveld rondom de projecten. Hierbij dient te worden samengewerkt met de communicatieadviseur die ongeveer 1 dag in de week beschikbaar is.

Bijzondere aandacht vraagt het ontwikkelen en verbinden van het netwerk aan de Duitse kant van de grens van het project Bergvennen & Brecklenkampseveld.

Functie-eisen

 • Regie op PIP- en vergunningenproces;
 • Regie op grondverwerving;
 • Organisatie van overleg met de omgeving;
 • Stakeholdermanagement en communicatie;
 • Aansturen van de communicatieadviseur en de relatiemedewerker die op het niveau van eigenaren en omwonenden als omgevingsverbinder opereert;
 • De eigen bijdrage aan het functioneren als IPM-team.
 • Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
 • Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring in het landelijk gebied in de periode 2011-2020.
 • Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met strategische communicatieprocessen.
 • Je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan als omgevingsmanager in uitvoeringsprojecten in het landelijk gebied bij of voor een overheidsorganisatie.
 • Je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan met grondverwervingsprocessen, planvormingsprocedures en vergunningaanvragen in het landelijk gebied.Aanbod

De opdracht start per 22-6-2020 t/m 30-9-2021 voor 12 t/m 16 uur per week.

Inlichtingen

Heeft u vragen over deze vacature? Bel dan gerust even naar: 070-2390232

Sollicitatie

Enthousiast geworden en wil jij graag in aanmerking komen voor deze mooie opdracht? Voldoe je aan de eisen en wensen? Bel ons dan op 070-23902332 of stuur je cv met motivatie voor deze vacature naar vacatures@communicatiemensen.nu. De deadline om te reageren is 29 mei voor 12.00 uur.